Algemene voorwaarden Flow with Ilo

 

Hieronder tref je mijn algemene voorwaarden die op de dienstverlening van Flow with Ilo resp. de persoon Ilona de Groot (hierna: Flow with Ilo) aan jou van toepassing zijn.

 

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact op via het e-mailadres ilona@flowwithilo.nl of het telefoonnummer 0626892580

 

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je aanmelding uitdrukkelijk schriftelijk met Flow with Ilo bent overeengekomen.

 

Flow with Ilo heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Flow with Ilo en jou.

 

Dienstverlening

  • Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van Flow with Ilo. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de therapeut voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan Flow with Ilo, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

 

  • Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een hulpvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen. Bij alle behandelingen is niet te voorspellen wat het effect zal zijn. Je lichaam geeft wat jij nodig hebt. Hier kunnen dus geen eisen aan worden gesteld. Er zijn geen garanties voor veranderingen.

 

  • Flow with Ilo behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door Flow with Ilo beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

 

  • De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

 

  • Als klanten door Flow with Ilo doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Flow with Ilo. Flow with Ilo  gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

 

  • Sessies, pakketten en trajecten zijn niet-restitueerbaar/non-refundable. Dit geldt voor alle pakketten.

 

Algemene voorwaarden

  • De adviezen en therapie van Flow with Ilo zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Een consult, meditatie of healing is geen vervanging van het advies van een arts, therapeut of medisch deskundige. De consulten kunnen wel een belangrijke aanvulling zijn voor het pad van innerlijke groei en zelfontwikkeling.

 

  • Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts.

 

  • Flow with Ilo is niet aansprakelijk voor lichamelijke, materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, sessies, meditaties, heen- en terugreis. Een healing/sessie en het opvolgen van adviezen is altijd op eigen risico. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Flow with Ilo. Mocht Flow with Ilo toch aansprakelijk worden gesteld (door een rechterlijke uitspraak) in een van bovengenoemde situaties, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.

 

  • Een healing of meditatie heeft enkele uren tot weken de tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen op lichamelijk of geestelijk niveau. Bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, vermoeidheid, kou, somberheid, boosheid, lichte duizeligheid, tintelingen, en/of emotionele verwerkingsprocessen. Heb je hierover vragen of vind je het te lang duren, neem dan contact op met ilona@flowwithilo.nl of 0626892580

 

 

Garantie

Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft Flow with Ilo geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

 

Betalingen

De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken.

 

Tarieven en prijzen die door Flow with Ilo worden gehanteerd staan duidelijk vermeld op de website. Flow with Ilo behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen indien en wanneer zij daar een gerede aanleiding toe ziet.

 

Wijzigingen door bijzondere omstandigheden of overmacht aan de zijde van Flow with Ilo

Indien door bijzondere omstandigheden of overmacht een reeds ingepland individueel consult of een reeds betaalde en ingeplande sessie onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Flow with Ilo je daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen waarbij tegelijkertijd een redelijk, equivalent en zo passend mogelijk alternatief wordt geboden indien dit tot de mogelijkheden behoort. Indien het onverhoopt niet mogelijk is een redelijk, equivalent en passend alternatief te bieden zal Flow with Ilo zorgdragen voor restitutie van reeds voldane bedragen inzake het betreffende consult/de betreffende dienst. Flow with Ilo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei vermeende of feitelijke schade, direct of indirect, van welke aard ook, die aan wijzigingen als hier genoemd gekoppeld zou kunnen worden.

 

Jouw gegevens

Flow with Ilo beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Flow with Ilo naar haar Privacy Beleid.

 

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Klachten

Flow with Ilo wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening, verzoeken wij je dit te melden via het e-mailadres ilona@flowwithilo.nl. Flow with Ilo zal haar uiterste best doen om samen tot een passende en gerichte oplossing te komen.

 

Flow with Ilo is aangesloten bij de klachtenfunctionaris en geschillencommissie van SoloPartners.

 

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

 

Bevoegde rechter

Geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden.

 

 

Datum publicatie huidige Algemene Voorwaarden: 6 februari 2022.